Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2024-02-22

Särskilt yttrande beträffande Nytt markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom Vansta 5:28 m.fl. intill Ösmo station

Bakgrund

Ärendet gäller en markanvisning av del av fastigheten Vansta 5:38 intill Ösmo station. Exploatör är K2A Hyresbostäder i Ösmo AB. För utveckling av markanvisningsområdet och dess omgivning krävs att en detaljplan arbetas fram. Denna är under framtagande och beräknas kunna antas under första delen av 2025.

Det är rimligt att anta att behovet av infartsparkeringar i Ösmo kommer att öka i samband med bland annat bostadsutveckling. Kommundelen Ösmo kommer att ha en mycket expansiv utveckling från dagens ca 4 700 invånare till mer än 11 000 invånare fram 2032 enligt vår kommuns senaste befolkningsprognos. Samhället Ösmo är dessutom utpekad som landsortsnod i RUFS 20501, vilket innebär att Ösmo station ska erbjuda kollektivtrafik till resenärer, inte bara från samhället Ösmo utan även från stora delar av kommundelen Ösmo vilket inbegriper Yxlö och Himmelsö. Dessutom tillkommer resenärer från kommundelen Sorunda med 6 000 invånare samt Muskö som tillhör Haninge kommun. Ösmo är den järnvägsstation som redan idag har flest resenärer på pendeltågslinjen söder om Västerhaninge. Det är därför centralt för framtida planering att dessa invånare ska kunna ta bilen, parkera den på en infartsparkering vid Ösmo station och sedan fortsätta med kollektivtrafik. Befolkningstillväxten på Muskö bedöms också öka med anledning av ökad aktivitet på Musköbasen.

Vi är positiva till en fortsatt utveckling av Ösmo med nya bostäder, men eftersom samhället står inför en stor utveckling är det också viktigt att ta ett helhetsperspektiv på utvecklingen av både kommundelen och samhället Ösmo.

Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att Ösmo blir centralort i vår kommun på sikt. Det nya området Källberga med 900 nya bostäder är en mycket viktig anledning till denna utveckling. Ösmo kommer vara den naturliga platsen för utbildning, handel, kommunal service och kollektivtrafik, inte bara för de familjer som flyttar till Källberga utan även för dem som bor och kommer att bo i samhället Ösmo, på Ösmo landsbygd (inklusive Yxlö och Himmelsö), i Sorunda och på Muskö. Ny simhall, nya förskolor och nya skolor kommer byggas i Ösmo. Vi vill att vårt nya kommunhus och vårt nya gymnasium placeras i Ösmo. Vi bedömer att dessa verksamheter bör placeras nära Ösmo station. En väl genomtänkt långtidsplan för markanvändning i de centrala delarna av samhället Ösmos är därför av största vikt.

Även om antalet parkeringsplatser inte minskar genom den föreslagna byggnationen, bedömer vi att det kommer att behövas många fler parkeringsplatser för infartsparkering vid Ösmo station. Detta gör att byggande av bostäder kommer i konflikt med hållbarhetskrav på ökat utnyttjande av kollektivtrafiken.

Yrkande

Med stöd av ovanstående yrkar Sorundanet Nynäshamns kommunparti på avslag gällande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att:

  1. godkänna markanvisningsavtal för Vansta 5:28, del av Vansta 5:29 och del av Vansta 5:38 mellan Nynäshamns kommun och K2A Hyresbostäder i Ösmo AB (tidigare Ösmo Bostäder AB), intill Ösmo station.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1, beslutar Kommunstyrelsen för egen del att:

  1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna ett nytt markanvisningsavtal för Vansta 5:28, del av Vansta 5:29 och del av Vansta 5:38, intill Ösmo station.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård

Ledamot i Kommunstyrelsen
samt i Kommunfullmäktige


1 Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela yttrandet som PDF-fil… (läs mer)