Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun
sbn@nynashamn.se

Västerby 2023-09-17

Yttrande SAMRÅDSHANDLING för Detaljplan Del av Vansta 5:2, Hallängen, Ösmo etapp 1 - nya kvarter i centrala Ösmo

Sammanfattning

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall med mera samt buss- och tågförbindelse inom vår kommun och till den övriga regionen.1 Vi bedömer att efterfrågan på service och handel kommer öka kraftigt med anledning av utbyggnaden av det närliggande nya samhället Källberga. Befolkningstillväxten i kommundelarna Ösmo och Sorunda men även på Muskö i Haninge kommun förväntas öka. Utifrån detta anser vi det viktigt att utvecklingen i Ösmo sker både varsamt och ansvarsfullt för att Ösmo ska vara attraktivt.

Synpunkter

 1. Vi bedömer att en övergripande planering av hela samhället Ösmo bör göras innan aktuellt område detaljplaneras. Befintliga översiktsplaner, programhandlingar och strukturplaner föreslås uppdateras speciellt med tanke på förskolor, skolor, trygghetsboenden, äldreboenden, simhall, trafik och även när det gäller hantering av dagvatten.
   
 2. Vi bedömer att möjligheterna till parkering bör ses över. Ösmo upplevs som centrum för resor med kollektivtrafik, dagligvaruhandel, vård, omsorg, simhall och apotek för många invånare på den omgivande landsbygden där bil är det vanligaste transportmedlet. Vi bedömer att möjligheterna till parkering är otillräckliga och oattraktiva eftersom parkeringsgarage ofta upplevs som otrygga.
   
 3. Vi bedömer utifrån den redovisade geotekniska undersökningen att förutsättningarna för bebyggelse kommer att erbjuda “utmaningar”, speciellt med tanke på förekomsten av silt. Även nivån på grundvatten inom delar av aktuellt område bedömer vi som en “utmaning”, speciellt med tanke på underjordiska byggnadsverk som garage. Detta kan leda till ökade kostnader och förseningar.
   
 4. Vi bedömer att för att Ösmo ska utvecklas till ett attraktivt samhälle bör byggnadshöjden begränsas till 4 våningar inklusive ev. vind eller vindsvåning.
   
 5. I utredningen “Naturvärdesinventering centrala och södra Ösmo” nämns riksväg 27 (s. 5). Detta är ett faktafel då riksväg 27 är en 338 km lång svensk riksväg som går mellan Karlskrona och Göteborg.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige


1 https://sorundanet.se/osmo/

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela yttrandet som PDF-fil… (läs mer)