Vi är 100% fritidspolitiker

Vi är 100% fritidspolitiker

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun.

Vi lyssnar på Dig och ser hellre praktiska lösningar än politiska låsningar. Vi röstar själva på olika partier i landsting och riksdag. Rösta på oss i kommunvalet och andra partier i landstings- och riksdagsvalen!

Vår organisation

Vår verksamhet är att bedriva politik i Nynäshamns kommun. För att kunna göra detta krävs en ideell förening. Den politiska verksamheten är föreningens "kärnverksamhet" som levererar värde till väljarna och föreningen är en "servicefunktion" till kärnverksamheten.

Den politiska organisationen kompletteras av den administrativa organisationen och båda behövs för att partiet ska fungera politiskt och administrativt.

Vår politiska organisation

Kommunfullmäktige, KF

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sina respektive partier. Hur många ledamöter det blir per parti beror på hur många röster partiet har fått i det allmänna kommunalvalet där du som medborgare har röstat.

Lena Dafgård

Partiledare / gruppledare
Lena Dafgård

Per Ranch

Vice gruppledare
Per Ranch

Jan-Erik Ljusberg

Ledamot
Jan-Erik Ljusberg

Hans-Ove Krafft

Ersättare
Hans-Ove Krafft

Micael Kaarlenkaski

Ersättare
Micael Kaarlenkaski

Kommunstyrelsen, KS

Kommunstyrelsen ger förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. De brukar därför kallas för kommunens "regering". Kommunstyrelsen ansvar bland annat för förvaltningen av kommunens ekonomi, övergripande planering och näringslivsfrågor.

Lena Dafgård

Ledamot
Lena Dafgård

Per Ranch

Ersättare
Per Ranch

Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor om barnomsorg och utbildning. Frågorna handlar till exempel om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och skolmåltider..

Lena Dafgård

Ledamot
Lena Dafgård

Åse Hermansson

Ersättare
Åse Hermansson

Socialnämnden, SON

Socialnämnden ansvarar bland annat för socialbidrag, bostadsanpassning och restaurangers serveringstillstånd. De jobbar också med frågor om stöd och service för äldre, personer med funktionshinder, barn och ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem.

Lou-Lou Hillstad Ledamot
Lou-Lou Hillstad
lou-lou.hillstad @ sorundanet.se
Parvane Ahmadi Ersättare
Parvane Ahmadi
parvane.ahmadi @ sorundanet.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för planering av bostäder och infrastruktur samt för skötsel av stadsmiljö. Frågorna handlar om detalj- och översiktsplanering, bygglov, utsmyckning av offentliga platser, namnsättning av gator och vägar, snöröjning, vatten, avlopp, gästhamn och turistbyrå.

Hans-Ove Krafft Ledamot
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Per Ranch Ersättare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens simhall, bibliotek och idrottsplatser.

Rolf Åberg

Ersättare
Rolf Åberg

Södertörns upphandlingsnämnd och AB Nynäshamnsbostäder

Vi innehar ordförandeposten i Södertörns Upphandlingsnämnd under 2 år samt en suppleantpost i AB Nynäshamnsbostäder under kommande mandatperiod.

Jan-Erik Ljusberg

Ledamot
Jan-Erik Ljusberg

Vår administrativa organisation

Föreningens styrelse

Acke Rising

Ordförande
Acke Rising

Irene Ångström

Kassör
Irene Ångström

Anne-Li Larsson

Sekreterare
Anne-Li Larsson

Micael Kaarlenkaski

Vice sekreterare
Micael Kaarlenkaski

Lena Dafgård

Partiledare
Lena Dafgård

Per Ranch

Vice ordförande
Per Ranch

Hans-Ove Krafft

Ledamot
Hans-Ove Krafft

Barbro Rising

Suppleant
Barbro Rising

Lou-Lou Hillstad

Suppleant
Lou-Lou Hillstad

Jan-Erik Ljusberg

Suppleant
Jan-Erik Ljusberg

Rolf Åberg

Suppleant
Rolf Åberg
rolf.aberg @ sorundanet.se