100% fritidspolitiker. 0% politiska karriärister.

100% fritidspolitiker. 0% politiska karriärister.

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun.

Vi lyssnar på Dig och ser hellre praktiska lösningar än politiska låsningar. Vi röstar själva på olika partier i landsting och riksdag. Rösta på oss i kommunvalet och på andra partier i landstings- och riksdagsvalen!

Vår organisation

Vår verksamhet är att bedriva politik i Nynäshamns kommun. För att kunna göra detta krävs en ideell förening. Den politiska verksamheten är föreningens "kärnverksamhet" som levererar värde till väljarna och föreningen är en "servicefunktion" till kärnverksamheten.

Den politiska organisationen kompletteras av den administrativa organisationen och båda behövs för att partiet ska fungera politiskt och administrativt.

Vår politiska organisation

Kommunfullmäktige, KF

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sina respektive partier. Hur många ledamöter det blir per parti beror på hur många röster partiet har fått i det allmänna kommunalvalet där du som medborgare har röstat.

Lena Dafgård Partiledare / gruppledare
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Per Ranch Vice gruppledare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se
Jan-Erik Ljusberg Ledamot
Jan-Erik Ljusberg
jan-erik.ljusberg @ sorundanet.se
Hans-Ove Krafft Ersättare
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Micael Kaarlenkaski Ersättare
Micael Kaarlenkaski
micael.kaarlenkaski @ sorundanet.se

Kommunstyrelsen, KS

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Den brukar därför kallas för kommunens "regering". Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för förvaltningen av kommunens ekonomi, övergripande planering och näringslivsfrågor.

Lena Dafgård Ledamot
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Per Ranch Ersättare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se

Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor om barnomsorg och utbildning. Frågorna handlar till exempel om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och skolmåltider..

Lena Dafgård Ledamot
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Åse Hermansson Ersättare
Åse Hermansson
ase.hermansson @ sorundanet.se

Socialnämnden, SON

Socialnämnden ansvarar bland annat för socialbidrag, bostadsanpassning och restaurangers serveringstillstånd. De jobbar också med frågor om stöd och service för äldre, personer med funktionshinder, barn och ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem.

Lou-Lou Hillstad Ledamot
Lou-Lou Hillstad
lou-lou.hillstad @ sorundanet.se
Parvane Ahmadi Ersättare
Parvane Ahmadi
parvane.ahmadi @ sorundanet.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för planering av bostäder och infrastruktur samt för skötsel av stadsmiljö. Frågorna handlar om detalj- och översiktsplanering, bygglov, utsmyckning av offentliga platser, namnsättning av gator och vägar, snöröjning, vatten, avlopp, gästhamn och turistbyrå.

Hans-Ove Krafft Ledamot
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Per Ranch Ersättare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens simhall, bibliotek och idrottsplatser.

Rolf Åberg Ersättare
Rolf Åberg
rolf.aberg @ sorundanet.se

Södertörns upphandlingsnämnd och AB Nynäshamnsbostäder

Vi innehar ordförandeposten i Södertörns Upphandlingsnämnd under 2 år samt en suppleantpost i AB Nynäshamnsbostäder under kommande mandatperiod.

Jan-Erik Ljusberg Ledamot
Jan-Erik Ljusberg
jan-erik.ljusberg @ sorundanet.se

Vår administrativa organisation

Föreningens styrelse

Acke Rising Ordförande
Acke Rising
acke.rising @ sorundanet.se
Irene Ångström Kassör
Irene Ångström
irene.angstrom @ sorundanet.se
Anne-Li Larsson Sekreterare
Anne-Li Larsson
anne-li.larsson @ sorundanet.se
Micael Kaarlenkaski Vice sekreterare
Micael Kaarlenkaski
micael.kaarlenkaski @ sorundanet.se
Lena Dafgård Partiledare
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Per Ranch Vice ordförande
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se
Hans-Ove Krafft Ledamot
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Barbro Rising Suppleant
Barbro Rising
barbro.rising @ sorundanet.se
Lou-Lou Hillstad Suppleant
Lou-Lou Hillstad
lou-lou.hillstad @ sorundanet.se
Jan-Erik Ljusberg Suppleant
Jan-Erik Ljusberg
jan-erik.ljusberg @ sorundanet.se
Rolf Åberg Suppleant
Rolf Åberg
rolf.aberg @ sorundanet.se