HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare, Grödby Per Ranch, civilingenjör, Ristomta Irene Ångström, banktjänsteman, Ristomta Åse Hermansson, speciallärare, Anneberg Natalia Karlsson, croupier, Via Lou-Lou Hillstad, bibliotekarie, Lyngsta Björn Tapper, utbildare, Grödby Zeta Boti Hansén, fritidslärare, Sundsta Acke Rising, maskiningenjör, Frölunda Barbro Rising, företagare, Frölunda Susanne Lindqvist, undersköterska, Lindsberg Binge Hertzman, företagare, Frölunda Lise Hagen, Projektledare, Ulvesta Anders Järnemar, maskiningenjör, Sunnerby Anne-Li Larsson, hr-konsult, Sundsta Maja Ångström Swärd, pumpmaskinist, Kullsta Kent Dahlin, elektriker, Ristomta Malin Ångström Swärd, sjuksköterska, Kullsta Lars Swärd, egenföretagare, Ristomta Gunilla Järnemar, specialpedagog, Sunnerby Rolf Åberg, egenföretagare, Heimdal Ingegerd Jonsson, undersköterska, Ristomta Mikael Forsberg, företagare, Svärdsö Kjell Flink, VVS-tekniker, Ristomta Ronny Hagberg, konsult, Torp Jöran Hillstad, nätreparatör, Sundby Erik Radl, företagare, Nicksta Martin Hillstad, diversearbetare, Backlura Per Bengtsson, tjänsteman, Ristomta Luzzi Herzog, redaktör, Ottersta

Vi bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda.

Året därpå blev vi ett parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Tack vare förtroendet från 1 034 väljare behöll vi vår position som fjärde största parti i kommunvalet 2022.

Vi har 2 mandat av 41 i Kommun­fullmäktige och Du finner oss i Kommun­styrelsen, Barn- och utbild­nings­nämnden, Social­nämnden, Samhälls­byggnads­nämnden, Kultur och fritidsnämnden samt Näringslivs- och arbets­marknads­nämnden.

Vår hjärtefråga är en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!

Vi har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demo­kratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Vi lyssnar på Dig och ser hellre prak­tiska lösningar än politiska låsningar. Vi röstar själva på olika partier i region och riksdag. Rösta på oss i kommun­valet och på andra partier i region- och riksdagsvalen!

Organisation

Vår verksamhet är att bedriva politik i Nynäshamns kommun. För att kunna göra detta krävs en ideell förening.

 1. Vår politiska verksamhet är föreningens "kärnverksamhet" som levererar värde till väljarna
   
 2. Vår förening är en "servicefunktion" till kärnverksamheten.

Vår politiska organisation komplet­teras således av vår administrativa organisation, föreningen. Båda behövs för att partiet ska fungera politiskt och administrativt.

Politisk organisation

Kommunfullmäktige, KF

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfull­mäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sina respektive partier. Hur många ledamöter det blir per parti beror på hur många röster partiet har fått i det allmänna kommunalvalet där du som medborgare har röstat.

 

Kommunstyrelsen, KS

Kommunstyrelsen utses av kommun­fullmäktige och lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Den brukar därför kallas för kommunens "regering".

Kommun­styrelsen ansvarar bland annat för förvaltningen av kommunens ekonomi och övergripande planering.

 

Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott

Utskottet bereder och fattar även beslut i vissa frågor gällande byggnader och investeringar.

Per RanchLedamot Per Ranch, per.ranch @ sorundanet.se

 

Nämnder och utskott

Förutom att en kommun behöver ha en kommunstyrelse får kommunerna själv bestämma vilka nämnder som ska finnas. I vår kommun har kommun­fullmäktige beslutat om dessa nämnder:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, förste vice- och andra vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fullmäktiges fördelning.

 

Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Nämnden ansvarar för frågor om barn­omsorg och utbild­ning d.v.s förskola, grundskola, grundsärskola och skolmåltider.

Lena DafgårdLedamot Lena Dafgård, lena.dafgard @ sorundanet.se

 

Socialnämnden, SON

Nämnden ansvarar bland annat för socialbidrag, bostadsanpassning och restaurangers serveringstillstånd. Nämnden arbetar även med frågor om stöd och service för äldre, personer med funktionsvariation, barn och ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem.

Irene ÅngströmErsättare Irene Ångström, irene.angstrom @ sorundanet.se

 

Samhällsbyggnadsnämnden, SBN

Nämnden hette tidigare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för planering av bostäder och infrastruktur samt för skötsel av stadsmiljö. Frågorna handlar om detalj- och översiktsplanering, bygglov, utsmyckning av offentliga platser, namnsättning av gator och vägar, snöröjning, vatten, avlopp, gästhamn och turistbyrå.

Lars SwärdLedamot Lasse Swärd, lasse.sward @ sorundanet.se

 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens simhall, bibliotek och idrottsplatser.

Lou-Lou HillstadErsättare Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden arbetar för att utveckla näringslivs och besöksnäring samt att utifrån näringslivets behov säkerställa utbildning och en god arbetsmarknad.

 

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de inom kommunen förekommande riksorganisationerna

Lou-Lou HillstadErsättare Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de organisationer som samlar de med funktionsvariation.

Lou-Lou HillstadErsättare Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

 

Södertörns upphandlingsnämnd

Kommunerna i Nynäshamn och Haninge bildade 1 oktober 2012 en ny gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, som är huvudman för Upphandling Södertörn. Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster.

Björn TapperErsättare Björn Tapper, bjorn.tapper @ sorundanet.se

 

Administrativ organisation

Föreningens styrelse