Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Det sker med en väl genomtänkt och långsiktig plan för kommunal service och fysisk miljö. Vi vet att bra förskolor, skolor och omsorg om äldre och de med särskilda behov till­sammans med attrak­tiva boende­miljöer där lugn och trygghet är ledord, lockar nya invånare.

Vår vision

Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår strategi

Vår strategi för att vår kommun ska utvecklas positivt är att erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun!

Vår handlingsplan

Vi vill se en långtidsplan för de kommunala verksamheterna för hela vår kommun med avseende på:

 

Våra fokusfrågor
Demokrati

Demokrati, styrning och ledning - Öppna nämndmöten, färre “heltids­poli­tiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i Ösmo och Sorunda... läs mer

Skola

Förskola, skola och “fritids” - Alla barn ska uppleva trygghet, få arbetsro och ska ha möjlighet att nå målen genom stöd direkt vid behov... läs mer

Omsorg

Omsorg - Äldre och de med funk­tions­variation ses som en tillgång. Vi vill se fler “händer”, utbildade medar­betare, mer samvaro, fler aktiviteter och träffpunkter för bättre livskvalitet... läs mer

Samhälle

Samhällsutveckling - En varsam utveckling där miljö och det unika värnas; en mysig skärgårdsstad med bevarad Ringväg / Strandväg samt en attraktiv storstadsnära landsbygd med bevarad natur och kultur... läs mer

Samarbete

Vård, kollektivtrafik och trafik­säkerhet - Förbättrat sam­arbete med Landsting och Trafikverk ger bättre vård, kollektivtrafik och trafik­säkerhet... läs mer

Företag

Företagande - Utmärkt kommunal service och tillgång till verksam­hetsmark lockar företagare till vår kommun... läs mer

 


Demokrati, styrning och ledning

Vi vill:

 • förbättra demokratin genom ökad insyn, transparens och öppenhet
   
 • att alla politiska debatter och handlingar är enkelt tillgängliga för Dig som invånare
   
 • förbättra och effektivisera styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns administration och verksamheter
   
 • basera all övergripande planering på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid
   
 • se över fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter
   
 • se fler decentraliserade, mindre enheter för förskola, skola och omsorg
   
 • öka resurserna för de kommunala kärnverksamheterna.

 


Förskola, skola och “fritids”

Vi vill:

 • att skickliga rektorer och lärare skapar en positiv lärande- och arbetsmiljö
   
 • att eleverna trivs, att frånvaron minskar, att motivationen ökar och resultaten förbättras
   
 • att lärarna fortbildas kontinuerligt inom digitalisering, dyslexi, NPF, m.m.

 


Omsorg

Vi vill:

 • förbättra omsorgen med god omvårdnad och likvärdig kvalitet i hela vår kommun
   
 • att äldre ska kunna välja mellan olika boendeformer
   
 • servera högkvalitativ mat i äldreboendes egna matsalar
   
 • att dementa vårdas av medarbetare med specialistkompetens
   
 • bygga fler småskaliga LSS-boenden
   
 • skapa integrerade mötesplatser för vuxna med funktionsvariation.

 


Samhällsutveckling

Vi vill:

 • värna den unika natur och kultur som är vår kommuns kärnvärden
   
 • erbjuda utmärkt kommunal service i tätorterna Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Stora Vika, Segersäng och Nynäshamn
   
 • samarbeta med invånarna på landsbygden och i småorterna rörande moderna decentraliserade vatten- och avloppslösningar.

 


Vård, kollektivtrafik och trafiksäkerhet

Vi vill:

 • förbättra vård och kollektivtrafik genom ett bättre samarbete med Landstinget / regionen
   
 • förbättra trafiksäkerheten på det statliga vägnätet genom ett bättre samarbete med Trafikverket

 


Företagande

Vi vill:

 • förenkla företagarnas vardagspussel med utökade öppettider på förskola och utökad fritidsverksamhet för elever i grundskolan
   
 • tillgodose behovet av verksamhetsmark.
   

 

Läs mer