Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Hela vår kommun behöver en nystart! Det behövs en ny attityd i vår kommun. Invånarna ska vara i fokus och behandlas lika. Vår kommun ska ledas och styras så att invånarna återfår förtroendet. Medarbetarna ska trivas på jobbet. Det måste bli ordning i skola och i omsorg. Fastigheter måste underhållas och investeringar göras. Håller Du med?

En nystart innebär:

En grundlig genomlysning av organisationen och en utredning av möjligheterna att bilda en till två nya, moderna kommuner med fokus på Dig som invånare. Läs mer >

En förbättrad demokrati med öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda.

En förbättrad förskola, skola och “fritids” där Dina barn är trygga, får arbetsro, har tillgång till bra läromedel, digitala verktyg och undervisningen leds av behöriga lärare. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att nå målen genom stöd direkt vid behov.

En förbättrad omsorg där äldre och de med funktionsvariation ses som en tillgång. Fler “händer” och utbildade medarbetare. Mer samvaro, fler aktiviteter och träffpunkter ger högre livskvalitet.

En varsam samhällsutveckling där miljön och det unika värnas; en mysig skärgårdsstad med bevarad Ringväg / Strandväg samt en attraktiv storstadsnära landsbygd.

En förbättrad trafiksäkerhet och moderna VA-lösningar i hela vår kommun. Utbyggnad av gång-, cykel- och ridvägar samt småskaliga, moderna och decentraliserade vatten- och avloppslösningar.

Kommunhus

Vår vision

Vår vision är att hela vår kommun är den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår strategi

Vår strategi för att vår kommun ska utvecklas positivt är att erbjuda utmärkt kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Närhet till skola och omsorg med hög kvalitet gör att fler väljer att flytta till och bo kvar i vår kommun!

Vår handlingsplan

“Nystart” är utgångspunkten för vår handlingsplan. Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter.

Vi vill förbättra demokratin genom ökad insyn, transparens och öppenhet. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter och handlingar; även de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun.

Vi tror på decentraliserade, mindre enheter för förskola, skola och omsorg och vill öka resurserna för dessa kommunala kärnverksamheter.

En positiv lärande- och arbetsmiljö skapas av skickliga rektorer och lärare. Då trivs eleverna, frånvaron minskar, motivationen ökar och resultaten förbättras. Fortbilda lärarna inom digitalisering, dyslexi, NPF, m.m.

Vi vill förbättra omsorgen med god omvårdnad och likvärdig kvalitet i hela vår kommun. Äldre ska kunna välja mellan olika boendeformer. Högkvalitativ mat serveras i äldreboendes egna matsalar. Dementa vårdas av medarbetare med specialistkompetens. Fler LSS-boenden byggs och integrerade mötesplatser för vuxna med funktionsvariation skapas.

Vi vill förbättra samarbetet med Landstinget gällande vård och kollektivtrafik samt med Trafikverket om deras vägar, särskilt väg 225.

Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta.

Upptäck vår kommun! - Med vår interaktiva karta kan du upptäcka vad vi vill göra i hela vår kommun... Visa mer