Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Uppdaterad 2023-04-17

Vårt engagemang för Segersäng och "Stockholms­marken"

Utdrag ur vår databas med avseende på Segersäng och "Stockholms­marken"

 


Motion angående framtidssäkring av busslinje 861 - Fler resenärer med busshållplatser vid bl.a. trafikplatserna Lidatorp och Segersäng2023-04-17 - Motion angående framtidssäkring av busslinje 861 - Fler resenärer med busshållplatser vid bl.a. trafikplatserna Lidatorp och Segersäng…. Visa mer

Nej till utökad finansiering av verksamhetsmark vid sydvästra Seger­sängs­motet - Detta är ett högriskprojekt och platsen är mycket olämplig.2020-12-17 - Nej till utökad finansiering av verksamhetsmark vid sydvästra Seger­sängs­motet - Detta är ett högriskprojekt och platsen är mycket olämplig.…. Visa mer

Särskilt yttrande gällande Segersängs företagsby - Vi ser en finansiell risk och problem med den demokratiska processen.2020-10-22 - Särskilt yttrande gällande Segersängs företagsby - Vi ser en finansiell risk och problem med den demokratiska processen.…. Visa mer

Avslags­yrkande för markan­visnings­avtal för del av Själv 5:73 & Själv 5:14 - Föreslagen exploatering kan komma att hindra framtida kommunal service, kom­mer­siella verksamheter och andra behov.2020-10-15 - Avslags­yrkande för markan­visnings­avtal för del av Själv 5:73 & Själv 5:14 - Föreslagen exploatering kan komma att hindra framtida kommunal service, kom­mer­siella verksamheter och andra behov.…. Visa mer

Remissvar från Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund, SMOHF. Lyfter utmaningar om buller, dagvatten, VA, sulfidförande berg, kontrollprogram för exploateringar m.m. m.m.2020-10-13 - Remissvar från Söder­törns Miljö- & Hälso­skydds­förbund, SMOHF - Lyfter utmaningar om buller, dagvatten, VA, sulfid­förande berg, kontroll­program för exploa­teringar m.m. .... Visa mer

Remissvar "Segersängs företagsby". Vi vill att vår kommuns översiktsplan från 2012 uppdateras innan planområdet detaljplaneras.2020-10-04 - Remissvar "Segersängs företagsby" - Vi vill att vår kommuns översiktsplan från 2012 uppdateras innan planområdet detalj­planeras.... Visa mer

Avslagsyrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Vi vill att vår kommun först översiktligt planerar Stockholms­marken och Segersäng innan man gör frimärksplaner i centrala och strategiska lägen vilket kan hindra fortsatt exploatering.2020-09-24 - Avslags­yrkande gällande Mark­anvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 - Vi vill att vår kommun först översiktligt planerar Stockholms­marken och Segersäng innan man gör frimärksplaner i centrala och strategiska lägen vilket kan hindra fortsatt exploatering.... Visa mer

Avslagsyrkande gällande planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Vi vill se en övergripande plan för Seger­säng och Stockholms­marken innan detta strategiska läge planläggs.2020-09-22 - Avslags­yrkande gällande plan­uppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 - Vi vill se en övergripande plan för Seger­säng och Stockholms­marken innan detta strategiska läge planläggs.... Visa mer

Ärende angående vår kommuns skötsel av skogsmark. Vi vill att stormskadat virke snarast forslas bort, att avtal med entreprenör(er) ses över och att en handlingsplan för vår skog utarbetas.2019-03-29 - Ärende angående vår kommuns skötsel av skogsmark - Vi vill att stormskadat virke snarast forslas bort, att avtal med entre­prenör(er) ses över och att en handlingsplan för vår skog utarbetas.... Visa mer

Svar på frågor om fastighets­skatt m.m. för den s.k. Stockholms­marken. Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?2018-01-23 - Svar på frågor om fastighets­skatt m.m. för den s.k. Stockholms­marken - Vi blir inte klokare av att läsa svaret. Kan någon hjälpa oss?... Visa mer

Frågor om fastighets­skatt m.m. för den s.k. Stockholms­marken. Hur mycket har vår kommun betalat i fastighets­skatt för Stockholms­marken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?2017-12-29 - Frågor om fastighets­skatt m.m. för den s.k. Stockholms­marken - Hur mycket har vår kommun betalat i fastighets­skatt för Stockholms­marken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?... Visa mer

Utveckla Segersäng varsamt!. Vi vill att Segersäng blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!2017-12-18 - Utveckla Segersäng varsamt! - Vi vill att Segersäng blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!... Visa mer

Presentation vid möte: Ny stad i Segersäng?. "Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla."2017-11-19 - Presen­tation vid möte: Ny stad i Segersäng? - "Vi vill med kunskap och lång­siktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla."... Visa mer

Resultat från undersökningen presenteras. Undersökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.2017-11-18 - Resultat från undersökningen presenteras - Under­sökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.... Visa mer

Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur. Invånarna i vår kommun är inbjudna till ett Dialogmöte med ALLA partier i vår kommun.2017-11-16 - Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur - Invånarna i vår kommun är inbjudna till ett Dialogmöte med ALLA partier i vår kommun.... Visa mer

Informationsfolder ny stad i Segersäng. Foldern delas ut till alla hushåll i Segersängs by med omnejd2017-10-25 - Informationsfolder ny stad i Segersäng - Foldern delas ut till alla hushåll i Segersängs by med omnejd... Visa mer

Se debatten om ekonomisk redovisning av Stockholms­marken. Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande om ekonomisk redovisning av den så kallade Stockholms­marken.2017-10-18 - Se debatten om ekonomisk redovisning av Stockholms­marken - Vi har frågat kommunstyrelsens ordförande om ekonomisk redovisning av den så kallade Stockholms­marken.... Visa mer

Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng. Vi lyssnar på invånarna och vill veta vad Du tycker!2017-10-03 - Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng - Vi lyssnar på invånarna och vill veta vad Du tycker!... Visa mer

Hur många är många?. Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".2017-09-14 - Hur många är många? - Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".... Visa mer

Har någon sett en motorväg?. År 2012 uppmärksammade vi kommunledningen på att beslutsunderlaget var bristfälligt när det gällde köpet av Stockholms­marken. Bl.a. var inte motorvägen som invigdes 2010 inritad på kartan. Fem år senare konstaterar vi att motorvägen fortfarande inte finns med. Vi får hoppas att vår kommunledning är mer uppdaterad på verkligheten än vad kartan är!2017-08-22 - Har någon sett en motorväg? - År 2012 uppmärksammade vi kommunledningen på att beslutsunderlaget var bristfälligt när det gällde köpet av Stockholms­marken. Bl.a. var inte motorvägen som invigdes 2010 inritad på kartan. Fem år senare konstaterar vi att motorvägen fortfarande inte finns med. Vi får hoppas att vår kommunledning är mer uppdaterad på verkligheten än vad kartan är!... Visa mer

Interpellation angående ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholms­marken. Den 13 november 2012 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige beslut om att köpa dessa 49 fastigheter, med en sammanlagd areal om ca 2 400 ha, för 255 miljoner kronor.2017-06-04 - Interpellation angående ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholms­marken - Den 13 november 2012 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige beslut om att köpa dessa 49 fastigheter, med en sammanlagd areal om ca 2 400 ha, för 255 miljoner kronor.... Visa mer

Se debatten om Stockholms­marken. Varför har vår kommun inte sökt lagfarter för 45 fastigheter som ingår i den s.k. Stockholms­marken?2015-10-14 - Se debatten om Stockholms­marken - Varför har vår kommun inte sökt lagfarter för 45 fastigheter som ingår i den s.k. Stockholms­marken?... Visa mer

Svar på interpellation om Stockholms­marken.. Pest eller kolera? När vi ställde frågan trodde vi på slarv. När vi läser svaret så inser vi att man medvetet väljer att inte följa lagen.2015-10-02 - Svar på interpellation om Stockholms­marken. - Pest eller kolera? När vi ställde frågan trodde vi på slarv. När vi läser svaret så inser vi att man medvetet väljer att inte följa lagen.... Visa mer

Interpellation om "Stockholms­marken". Varför har vår kommun inte ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k. Stockholms­marken?2015-09-06 - Interpellation om "Stockholms­marken" - Varför har vår kommun inte ansökt om lagfarter för 45 fastigheter, som ingår i den s.k. Stockholms­marken?... Visa mer

Vårt yttrande rörande köpet av av mark för 1/4 miljard kronor av Stockholms kommun. Beslutsunderlaget innehållet allvarliga brister. Avsaknad av fakta gör det omöjligt att bedöma om köpet bör genomföras eller ej.2012-11-13 - Vårt yttrande rörande köpet av av mark för 1/4 miljard kronor av Stockholms kommun - Beslutsunderlaget innehållet allvarliga brister. Avsaknad av fakta gör det omöjligt att bedöma om köpet bör genomföras eller ej.... Visa mer

Sorundanet mäter trafiken i Segersäng. Trafiken har ökat med mer än 400% sedan Segersäng byggdes ut och motorvägen kom till!2011-11-21 - Sorundanet mäter trafiken i Segersäng - Trafiken har ökat med mer än 400% sedan Segersäng byggdes ut och motorvägen kom till!... Visa mer

Svar på vår interpellation om varför Segersäng inte klassas som tätort.. Anledningen är att utbyggnaden fortfarande pågår! Så länge sista spiken inte är slagen får Segersängsborna alltså vänta!2010-03-24 - Svar på vår interpellation om varför Segersäng inte klassas som tätort. - Anledningen är att utbyggnaden fortfarande pågår! Så länge sista spiken inte är slagen får Segersängsborna alltså vänta!... Visa mer

Om Segersäng blir tätort kan hastigheten sänkas och övergångställen byggas!. Vi undrar varför inte Segersäng klassas som tättbebyggt område redan nu?2010-02-14 - Om Segersäng blir tätort kan hastigheten sänkas och övergångställen byggas! - Vi undrar varför inte Segersäng klassas som tättbebyggt område redan nu?... Visa mer

Vi frågar om säkerheten på Segersängsvägen. Nya väg 73 kommer generera mycket trafik!2009-02-08 - Vi frågar om säkerheten på Segersängsvägen - Nya väg 73 kommer generera mycket trafik!... Visa mer