HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Vi vill att Ösmo blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun med affärer, apotek, vårdcentral, simhall etc. samt buss- och tågförbindelse inom vår kommun och till den övriga regionen.

Samhällsplanering

Kommunal service

Kommunikationer

Lokaltrafiken är ett regionalt (landstinget) ansvar varför vår kommun måste samarbeta med SL för att förbättra kommunikationerna.

Trafiksäkerhet / trygga skolvägar

Många vägar i vår kommun är statens ansvar varför vår kommun måste samarbeta med Trafikverket för att förbättra trafiksäkerheten på dessa vägar.

 

Ösmo är den naturliga centralorten i vår kommun!

Distrikten Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn

Ösmo är geografiskt placerad i vår kommuns mittpunkt och det finns bussförbindelser till de flesta orter i hela vår kommun.

Vi vill se utökad kommunal service i Ösmo som t.ex. fler förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-boenden. Det skulle innebära att många fler av vår kommuns invånare fick närmare till service än idag. Med utökad kommunal service i Ösmo ökar intresset från företag och butiksägare att etablera sig. Många invänare i vår kommun kan tänka sig att åka till Ösmo för att handla, men tycker att det är för långt till orten Nynäshamn. De åker då hellre till Tumba, Handen eller Västerhaninge, vilket innebär att butikerna i vår kommun förlorar dessa intäkter.

Småskalighet är viktigt, liksom att enkelt kunna lämna bilen och gå till fots mellan olika butiker. Det är viktigt att Ösmo centrum upplevs som attraktivt – här har ett Skönhetsråd med expertkompetens en stor uppgift att fylla.

Utökad service till kommuninvånarna, etablering av fler butiker samt en attraktiv utformning är tre faktorer som samverkar för att göra Ösmo mer levande och lockande för invånarna i vår kommun. Genom att erbjuda ett bättre utbud på närmare håll av kommunal service, och ett attraktivt Ösmo centrum, kommer fler kommuninvånare att göra sina inköp och ärenden i vår kommun i stället för i en annan kommun.

 

Vår vision 2050

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i vår kommun. Det innebär ca 12 000 nya invånare och grovt räknat 5 000 nya bostäder. 12 000 nya invånare innebär också ett behov av fler förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-boenden mm mm.

 

Några förslag för Ösmo

Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov. Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo2021-06-16 - Vi vill bygga tre skolor i Ösmo för att möta morgon­dagens behov - Återremiss gällande ärendet Planbeställning för ny skola i Ösmo... läs mer

Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn. Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst2021-02-10 - Motion rörande "lyktstolps­ladd­ning" i orterna Ösmo och Nynäshamn - Vi vill erbjuda ladd­ning i områden med fler­bostads­hus där användar- och miljönytta är störst... läs mer

Riv och bygg en ny Tallbackaskola. Utredningarna tydliga - mycket stort renoverings­behov av flera vitala delar.2020-11-18 - Riv och bygg en ny Tallbackaskola - Utredningarna tydliga - mycket stort renoverings­behov av flera vitala delar.... läs mer

Medborgardialog Medborgardialog Vi vill att vår kommun lyssnar mer på Dig som bor i Ösmo! Bjud in Ösmos invånare till regelbundna / årliga medborgardialoger om framtiden.

Förbättra kollektivtrafiken - Samverka med SL om 20-minuterstrafik för pendeltågen. 20-minuterstrafik för pendeltågen - Samverka med SL om 20-minuters­trafik för pendel­tågen.

Utöka parke­rings­möjlig­heterna vid trafikplats Ösmo Utökad infartsparkering - Utöka parke­rings­möjlig­heterna vid trafikplats Ösmo.

Företag Utveckla företagandet - Utred behovet av samlingslokaler och “Internetarbetsplatser” för småföretagare.

Småskaliga och lågmälda hyreslägenheter i radhusform Hyresrätter - Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att bosätta sig i Ösmo och att äldre kan bo kvar där de levt sina liv. Inventera behov där det finns få eller inga hyresrätter. Vi tror på småskalig lågmäld bebyggelse som t.ex. hyreslägenheter i radhusform.

 

Läs mer

Befolkningsprognos 2018 - 2028

Befolkningsprognos 2018-2028. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2017.2018-06-14 - Befolkningsprognos 2018-2028 - Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2017.... läs mer

Framtidskartan!

Upptäck vad vi vill göra i hela vår kommun med vår interaktiva karta.Upptäck vår kommun! - Med vår interaktiva karta kan du upptäcka vad vi vill göra i hela vår kommun... Visa mer

Ösmo kommunhus och "centrum" 1960

Ösmo kommunhus och "centrum" från förr. Se Lantmateriverkets flygfoton från 1960 och 19752021-09-10 - Ösmo kommunhus och "centrum" från förr - Se Lantmateriverkets flygfoton från 1960 och 1975... läs mer

 

Arkiv

Ett axplock av vad vi engagerat oss i när det gäller Ösmo

Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden. Vi tror att många rektorer hellre har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och vara rektor på båda.2020-09-23 - Återremiss angående förändring av Ösmo rektorsområden - Vi tror att många rektorer hellre har en viss del undervisning och är på samma skola än att de ska springa mellan två skolor och vara rektor på båda.... läs mer

Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta. Vi bedömer att dokumen­ta­tionen är brist­fällig och osamman­hängande vilket är olyckligt ur både ett myndighets­perspektiv och ett invånar­perspektiv.2020-09-22 - Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta - Vi bedömer att dokumen­ta­tionen är brist­fällig och osamman­hängande vilket är olyckligt ur både ett myndighets­perspektiv och ett invånar­perspektiv.... läs mer

Särskilt yttrande angående till­delnings­beslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo. Vi ser en stor risk att kommuninvånarnas synpunkter inte får lika stort inflytande om modellen med ankarbyggherrar genomförs i det aktuella området.2020-05-19 - Särskilt yttrande angående till­delnings­beslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo - Vi ser en stor risk att kommuninvånarnas synpunkter inte får lika stort inflytande om modellen med ankarbyggherrar genomförs i det aktuella området.... läs mer

Särskilt yttrande rörande för­längning av fotbolls­profilen. Många oklarheter varför vi reserverade oss mot beslutet att förlänga avtalet.2020-01-29 - Särskilt yttrande rörande för­längning av fotbolls­profilen - Många oklarheter varför vi reserverade oss mot beslutet att förlänga avtalet.... läs mer

Remissvar detaljplan Vansta 5:28. Vi vill se en varsam utveckling av samhället Ösmo där byggnadshöjder och byggnadsvolymer harmonierar med befintlig bebyggelse.2019-11-22 - Remissvar detaljplan Vansta 5:28 - Vi vill se en varsam utveckling av samhället Ösmo där byggnadshöjder och byggnadsvolymer harmonierar med befintlig bebyggelse.... läs mer

Yrkande beträffande Nibble 1:4 Hyresavtal. Vi vill att Binomen stannar i egen skolbyggnad och att detaljplanen justeras.2019-11-11 - Yrkande beträffande Nibble 1:4 Hyresavtal - Vi vill att Binomen stannar i egen skolbyggnad och att detaljplanen justeras.... läs mer

Särskilt yttrande ang. förhyrning av lokal i Tallbackaskolan. Barn- och utbildningsnämnden bör göra en konsekvensanalys beträffande hur kommunen ska ta hand om Binomens drygt 40 elever, när alla skolor är fulla, om det inte går att hitta lokaler till Binomen.2019-10-23 - Särskilt yttrande ang. förhyrning av lokal i Tallbackaskolan - Barn- och utbildningsnämnden bör göra en konsekvensanalys beträffande hur kommunen ska ta hand om Binomens drygt 40 elever, när alla skolor är fulla, om det inte går att hitta lokaler till Binomen.... läs mer

Kommunfullmäktige 2019-10-17. Debatt om elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan.2019-10-17 - Kommunfullmäktige 2019-10-17 - Debatt om elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan.... läs mer

Särskilt yttrande ang. detaljplan Vansta 5:28. Vi yrkar på återremiss med hänvisning till befintliga planer för Ösmo.2019-10-15 - Särskilt yttrande ang. detaljplan Vansta 5:28 - Vi yrkar på återremiss med hänvisning till befintliga planer för Ösmo.... läs mer

Vi frågar om elevernas trygghet i Vanstaskolan. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna ska känna sig trygga?2019-09-08 - Vi frågar om elevernas trygghet i Vanstaskolan - Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna ska känna sig trygga?... läs mer

En bra lösning för Binomen. Lyft ut fastigheten "Förtennaren" som skolan Binomen ligger på och gör en "frimärksplan" av den.2019-01-28 - En bra lösning för Binomen - Lyft ut fastigheten "Förtennaren" som skolan Binomen ligger på och gör en "frimärksplan" av den.... läs mer

När ska Ösmo få en badplats vid Muskan?. Invånarna i Ösmo är frustrerade av obeslutsamma politiker som inte har förståelse för att boende i Ösmo vill ha tillbaks badplatsen i Muskan.2018-08-30 - När ska Ösmo få en badplats vid Muskan? - Invånarna i Ösmo är frustrerade av obeslutsamma politiker som inte har förståelse för att boende i Ösmo vill ha tillbaks badplatsen i Muskan.... läs mer

Inte acceptabelt av kommunledningen att behandla friskolan Binomen på detta sätt. Hanteringen av friskolan Binomen stärker oss i vår bedömning att det krävs en “Nystart Nynäshamn”, skriver Lena Dafgård.2018-08-07 - Inte acceptabelt av kommunledningen att behandla friskolan Binomen på detta sätt - Hanteringen av friskolan Binomen stärker oss i vår bedömning att det krävs en “Nystart Nynäshamn”, skriver Lena Dafgård.... läs mer

Vi är kritiska mot hanteringen av skolan “Binomen”. Elever och föräldrar tvingas oroa sig tills frågan är löst.2018-07-05 - Vi är kritiska mot hanteringen av skolan “Binomen” - Elever och föräldrar tvingas oroa sig tills frågan är löst.... läs mer

Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo. Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.2018-05-17 - Trafikräkning av tung trafik vid trafikplats Ösmo - Väg 225 västerut och väg 73 norrut har jämförbara volymer av tunga fordon men helt olika standarder; väg 225 är smal och slingrig och väg 73 är fyrfilig motorväg.... läs mer

Planbeskrivning - Ändring av detaljplan. Tillfälligt planstöd för befintlig skola.2018-02-27 - Planbeskrivning - Ändring av detaljplan - Tillfälligt planstöd för befintlig skola.... läs mer

Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga. Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande från 2015-08-28, och vi uppskattar att remisstiden denna gång har ändrats till strax efter en helg i stället för innan en helg.2018-01-21 - Yttrande rörande detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl, bostäder Källberga - Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande från 2015-08-28, och vi uppskattar att remisstiden denna gång har ändrats till strax efter en helg i stället för innan en helg.... läs mer

Se debatten om evakueringen av Tallbacka särskolas verksamhet. Vi har frågat  Barn- & utbildningsnämndens ordförande om planen för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler2017-10-18 - Se debatten om evakueringen av Tallbacka särskolas verksamhet - Vi har frågat Barn- & utbildningsnämndens ordförande om planen för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler... läs mer

Varför ingen plan för särskolans mögelskadade lokaler?. Hur är det möjligt att vår kommun sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?2017-06-04 - Varför ingen plan för särskolans mögelskadade lokaler? - Hur är det möjligt att vår kommun sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?... läs mer

Yttrande över samrådshandling angående självreglerande tröskel i sjön Muskan, Ösmo. Brister i den demokratiska processen, avsaknad av alternativa lösningar och kostnader samt ointresse av förbättringsförslag.2016-02-28 - Yttrande över samrådshandling angående självreglerande tröskel i sjön Muskan, Ösmo - Brister i den demokratiska processen, avsaknad av alternativa lösningar och kostnader samt ointresse av förbättringsförslag.... läs mer

Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo. När vi läser samrådshandlingarna får vi intrycket av att vår kommun helt vill avhända sig ansvaret för drift, skötsel och underhåll.2015-08-28 - Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo - När vi läser samrådshandlingarna får vi intrycket av att vår kommun helt vill avhända sig ansvaret för drift, skötsel och underhåll.... läs mer

Rätta svaren på frågorna under Ösmo marknad. Sorundanet gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare. Presentkort och trisslotter skickas med brev till pristagarna.2010-06-01 - Rätta svaren på frågorna under Ösmo marknad - Sorundanet gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare. Presentkort och trisslotter skickas med brev till pristagarna.... läs mer

Besök oss på Ösmo marknad 29 och 30 maj. Kom och tala om hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Enkel och rolig tävling för hela familjen om vår kommun med fina priser.2010-05-09 - Besök oss på Ösmo marknad 29 och 30 maj - Kom och tala om hur Du vill att vår kommun ska utvecklas i framtiden. Enkel och rolig tävling för hela familjen om vår kommun med fina priser.... läs mer

"Vi kräver gång- och cykelbana mellan Spångbro och Ösmo". "nya moderaternas" budskap inför kommunvalet 20102010-04-25 - "Vi kräver gång- och cykelbana mellan Spångbro och Ösmo" - "nya moderaternas" budskap inför kommunvalet 2010... läs mer

Mall trafikräkning. Trafikräkning i Ösmorondellen - vi tillhandahåller en praktisk mall!2007-04-23 - Mall trafikräkning - Trafikräkning i Ösmorondellen - vi tillhandahåller en praktisk mall!... läs mer