HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Omsorgsprogram för äldre, individer och familjer samt de med funktionsvariation

Vår vision

Vi vill slå vakt om allas lika värde, när­demokrati och social välfärd. Det finns mycket att jobba på och vi vet hur vi vill arbeta mot vårt gemensamma mål. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun. Vi är lyhörda och tar våra kommun­invånarnas synpunkter på allvar. Framtiden i vår kommun ska präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet för alla olika åldrar och med olika funktions­varia­tioner. Alla ska känna sig behövda. Den sociala strukturen ska präglas av öppenhet och omtanke.

I vår framtida kommun ser vi äldre som en tillgång och vi tar tillvara på deras erfarenheter. Vi tror på varje människas rätt att leva det liv man önskar, med god livskvalite och en given plats i samhället. Alla har möjlighet att bestämma vilken boendeform som passar en själv bäst, och här finns stora valmöjligheter. Alla över 85 år garanteras plats på äldre­boenden om så önskas. Ingen i vår kommun ska ofrivilligt åldras ensam. Den mat som serveras i våra olika verksamheter är god och näringsriktig. Det finns goda möjligheter att motionera i vår kommun även för äldre och funktions­varierade.

I vår framtida kommun ser vi personer med funktions­variationer som en tillgång och en naturlig del av samhället. Vår stadsplanering och allmänna lokaler är tillgänglighets­anpassade. Alla ska ha möjlighet att kunna röra sig i vår kommun! Här finns sociala mötesplatser där äldre, funktionsvarierade, barn och vuxna kan mötas naturligt och integrera med varandra. Vi har LSS-boenden som möjliggör för funktionsvarierade att flytta hemifrån, utan att behöva byta kommun, och komma långt ifrån familjen som ofta är en nödvändig trygghet. Vi möjliggör för människor att ha en stimulerande fritid och det finns ett väl etablerat sam­arbete mellan nämnderna där vi skapar bästa förutsättningar för funktions­varierade inom flera områden. Våra långsiktiga LSS-insatser underlättar för såväl brukare som deras anhöriga.

I vår framtida kommun ska personer som tillfälligt kommit på obestånd få väg­ledning och hjälp från vår kommun. Dessutom finns mötesplatser med meningsfull syssel­sättning i vardagen för personer med missbruks- och beroende­problematik. Vidare har social­tjänsten ett systematiskt kvalitets­arbete där man redogör för vilka insatser som ges, varför och vad resultatet är. Det finns ett “kvalitets­team” som har till uppgift att följa upp alla beslut inom vår kommuns omsorg, som ser till att det finns god kvalitet inom omsorgens verksamheter. Social­tjänstens budget är tydlig, med en differentierad ekonomisk redovisning. Vår kommun har en barn­ombuds­man vars huvud­sakliga uppgift är att ta tillvara barnens rättigheter.

Vi ser vår framtida kommun som en förebild när det gäller omsorgs­frågor.

Omsorg om de med funktionsvariation.

Funktionsvariation

Möjlighet att utvecklas och möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

 

Omsorg om de äldre.

Äldre

Möjlighet att leva ett gott liv hela livet.
Möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

 

Individ- och familjeomsorg.

Individ- och familjeomsorg

Möjlighet att få en andra chans när man tagit fel spår.
Trygghet att känna tillit.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

 

Lou-Lou HillstadLou-Lou Hillstad är ansvarig för vårt omsorgsprogram. Kontakta gärna henne via epost lou-lou.hillstad @ sorundanet.se