Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

Västerby 2020-04-14

Yrkande om återremiss rörande “Svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta”

Bakgrund

Visserligen är Trafikverket väghållare för väg 225 men det är ingenting som hindrar vår kommun från att initiera och genomföra trafiksäkerhetshöjande insatser som t.ex. GC-vägar, rondeller, busshållplatser etc. Vår kommun har tidigare krävt av exploatörer att dessa ska bygga säkra busshållplatser för att få genomföra en exploatering t.ex. vid Vansta hästby.

Vår kommun har ett mycket långtgående ansvar för våra skolbarns säkerhet och säkra skolvägar. Om några veckor öppnar Norviks hamn, vilket kommer att öka den tunga trafiken på väg 225 och få ytterligare allvarliga konsekvenser för oskyddade trafikanter t.ex. på väg 225. Medborgarförslaget gäller trafiksäkerhetsåtgärder för barn som ska ta sig till skolan. Detta är något som vår kommun måste ta eget ansvar för och inte hänvisa till Trafikverket.

Dessutom finns det ett samarbetsavtal mellan SN och C+KD+L+M och där punkt 6 lyder:

    6.   Kommunal förstudie / förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 225, t.ex. rondeller och GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansieringslösning med extern part som t.ex. Trafikverket.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar vi:


 
 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

…………………………………………………
Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Ersättare i kommunfullmäktige

-->