Frågor om hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora Vika

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2017-12-29

Interpellation angående hyressättning för den stängda idrottshallen i Stora Vika

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden sade upp idrottshallen, omklädningsrum m.m. i Vika skola 2010-04-15.1, dvs. för mer än sju år sedan. Eleverna i årskurs 1-5 har därför bussats till Kyrkskolan sedan hösten 2010 för att få undervisning i ibland annat ämnet idrott. Man har också successivt flyttat årskurser från Vika skola. Först flyttades eleverna i årskurs 6, sedan eleverna i årskurs 4-5 hösten 2016 och i slutet av januari 2017 stängdes Vika skola helt.

Med anledning av det som står i vår kommuns Delårsrapport tertial 2 2017, ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad den 3 november 2017. I delrapporten står följande: ”Det har under våren också startats en utredning för att kunna möjliggöra ett öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika. På grund av den höga kostnaden kommer inte hallen att renoveras” (s. 29). I det tjänsteutlåtande från 2017-05-04,2 som jag har fått ta del av, står det att årshyran för Vika idrottshall är 311 000 kr/år.

När barn- och utbildningsnämnden sade upp idrottshallen i Vika skola och sparade nämnden på det sättet 311 000 kr/år av sina kostnader i sitt fack i kommunens plånbok. Fastighetsavdelningen tog därefter över idrottshallen i Stora Vika3 och eftersom lokalen är tomställd, fördelas kostnaderna enligt interndebiteringsavtalet på samtliga förvaltningars fack i kommunens plånbok.

I interpellationsdebatten i fullmäktige den 6 december 2017, sade kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad, att det inte alls var 311 000 kr, som det stod i tjänsteutlåtandet4 som fördelades mellan samtliga förvaltningar utan att det i stället var ett självkostnadspris, som tillämpades för tomställda lokaler. Trots att jag frågade flera gånger under debatten hur mycket detta självkostnadspris var, fick jag inget svar av kommunstyrelsens ordförande. Jag gör därför ett nytt försök.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Hur mycket är det självkostnadspris för idrottshallen i Vika skola, som Du sade var den kostnad som fördelades på samtliga förvaltningar, när lokalen blev tomställd och övergick till fastighetsavdelningen?
  2. Det är ju mycket glädjande att idrottshallen i Vika skola ska öppnas. Eftersom det har gått tre månader sedan jag ställde den första interpellationen om den stängda idrottshallen, undrar jag om det nu finns någon tidsplan när idrottshallen kommer att öppna?

…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

1 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen nr 4105 daterad 2010-11-24.
2 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
3 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.
4 Tjänsteutlåtande BUN/2017/0026/610-15.