Förslag om webbsändning av nämndmöten

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-12-29

Motion angående webbsändning av nämndmöten

Bakgrund

Vänsterpartiet i Nynäshamn motionerade den 14 september 2016 om “öppna nämndmöten” som en viktig del i att stärka demokratin i vår kommun. Kommunfullmäktige valde att avslå motionen den 19 april 2017 med motiveringen:

“Det sammanträdesrum i kommunhuset som idag används av nämnder och styrelsen, lämpar sig inte för åhörare. Det skulle behöva hyras andra lokaler för öppna sammanträden och genomföras säkerhetsbedömningar inför varje nämndsammanträde. Öppna sammanträden skulle leda till ökad administration för hanteringen av nämndernas och styrelsens arbete och därmed en ökad kostnad.”

För att stärka demokratin och samtidigt undvika ökad administration och ökade kostnader vill vi därför föreslå att “öppna upp” samtliga möten i nämnderna genom att sända dem på webben.

Motivering

Vi anser att stängda nämndmöten är en stor brist i den lokala demokratin. Endast i undantagsfall har nämnderna varit öppna för allmänheten under den gångna mandatperioden. Vi är övertygade om att öppenhet och transparens, t.ex. i form av insyn in nämndernas arbete, skulle öka intresset hos kommuninvånarna för det politiska arbetet. Med stängda nämndmöten är det mycket svårt för vår kommuns invånare att ta del av bakomliggande diskussioner och argument för de beslut som fattas. Inte minst, eftersom de protokoll, som förs, är "beslutsprotokoll", vilket gör att bakomliggande diskussioner och argument saknas och information om olika ärenden endast delges muntligt vid nämndsammanträdena. Först när frågorna kommer till kommunfullmäktige kan medborgarna ta del av den politiska debatten fullt ut, men då har diskussionerna redan pågått en längre tid och flera beslut har redan fattats. Kommunfullmäktige är en av de få “öppna arenor” där vår kommuns invånare kan närvara och lyssna på den politiska debatten. Många beslut fattas också enbart i nämnderna och kommer inte ens till fullmäktige.

I kommunallagen 19 a § står det att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

  1. som avser myndighetsutövning, eller
  2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447).

Dessa ärenden, i de fall de förekommer, bör läggas sist på dagordningen och webbsändningen avslutas, innan dessa ärenden behandlas.

Många kommuner har idag öppna nämndmöten och webbsända nämndmöten finns redan t.ex. i flera stadsdelsnämnder i Stockholm, i Borås och Borgholms kommuner. Vi anser att kommunfullmäktige ska uppdra åt nämnderna att besluta om att alla nämndmöten sänds på webben.

Syfte

Syftet är att stärka demokratin i vår kommun genom att förbättra medborgarnas delaktighet, insyn och förståelse för den politiska diskussion och det arbete och de beslut som sker i nämnderna.

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:


…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
…………………………………………
Per Ranch
Fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti