Logo banner!

Till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Johan Augustsson

Västerby 2017-06-04

Interpellation angående att det fortfarande saknas plan för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler

Bakgrund

Under många år har det varit återkommande och långvariga problem med inomhusmiljön i Tallbackaskolan och många medarbetare har haft problem med luftrör, torra slemhinnor och huvudvärk. Minst två medarbetare har också bytt arbetsplats på grund av dessa hälsoproblem. Övriga klasser i grundskolan i Tallbackaskolan evakuerades akut i november och december 2016 på grund av problem med fukt och mögel, vilket gjorde lokalerna olämpliga att vistas i. Däremot finns det ännu ingen plan för vart särskolans elever och lärare ska ta vägen, vilket är högst anmärkningsvärt, eftersom lokalerna är lika hälsovådliga för dem som för grundskolans elever och lärare. Vissa lokaler, som särskolan tidigare använde, har dessutom fått utrymmas, t.ex. bedrivs undervisning nu i hjälpmedelsförråd och lärarna har inget arbetsrum.1 Dessutom är särskolans elever hänvisade till att gå kvar i de utdömda lokalerna, eftersom de inte kan välja en annan skola, då dessa elever har särskilda behov av olika slag, både fysiska och psykiska, som inte kan tillgodoses i en ”vanlig skola”.

Det är förståeligt att det krävs mer planering och fler åtgärder att flytta Tallbacka särskolas verksamhet, eftersom t.ex. lokalerna behöver anpassas efter elevernas särskilda behov. Detta innebär att det kan ta längre tid att genomföra en evakuering, men det är desto större anledning att sätta igång planeringen för flytten så snart som möjligt. Den handlingsförlamning som verkar råda är svårare att förstå och inte minst att den innebär att det inte ens finns någon plan för evakuering till hösten 2017. Om det krävs ett nämndbeslut för att evakueringen blir så kostsam, kan det inte vara ett skäl till att låta eleverna och medarbetarna vara kvar i denna miljö som är konstaterat ohälsosam. Att vistas i lokaler med fukt och mögel kan ge men för livet i form av kroniska sjukdomar som t.ex. astma och allergi.

Problemen med inomhusmiljön är till och med så stora att en anmälan angående både den bristande fysiska och psykiska arbetsmiljön har inkommit till Arbetsmiljöverket i slutet maj.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

>   Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket (2017-05-22) har ekonomiska skäl angivits som orsak till att det fortfarande inte finns någon plan för evakuering.

1.   Hur är det möjligt att kommunen sätter elevernas och medarbetarnas hälsa på spel av ekonomiska skäl?

> Lagstiftningen om arbetsmiljön i skolan är densamma som för övriga arbetsplatser. Om kommunen inte åtgärdar de brister i arbetsmiljön som finns i Tallbackaskolan bryter kommunen mot lagen. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att se till att arbetsmiljölagen följs i skolan.

2. Vad gör Du, som barn- och utbildningsnämndens ordförande, för att förhindra att kommunen bryter mot arbetsmiljölagen?

3. Är eleverna och medarbetarna i särskolan mindre känsliga för de problem med fukt och mögel som har konstaterats i Tallbackaskolan?

4. Varför tas inte deras problem med miljön på samma allvar som för eleverna i grundskolan som redan har evakuerats?

5. Hur svarar barn- och utbildningsnämnden på anmälan till Arbetsmiljöverket?

6. När kommer elever och lärare på Tallbacka särskola med inriktning träning att flyttas till andra lokaler?


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
1 Anmälan till Arbetsmiljöverket, 2017-05-22.