Sorundanet yttrande kollektivtrafik SL
Sorundanet yttrande rörande trafikförändringar i SL-trafiken i Nynäshamns kommun

Västerby 2017-05-12

Yttrande rörande remisshandlingar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) med diarienummer SL 2016-0770 och daterad 2017-02-07

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande yttrande beträffande rubricerad handling. Vi välkomnar landstingets ambition att utveckla kollektivtrafiken i länet med de övergripande målen:

Vi har valt att disponera yttrandet så att vi först berättar om oss och bakgrund till vårt yttrande. Därefter redogör vi för övergripande synpunkter och förbättringsförslag samt avslutar med mer detaljerade synpunkter på remisshandlingarna. Vi instämmer i kommunstyrelsens yttrande men viktig information saknas varför vi inkommer med detta yttrande. Förutom synpunkter på föreslagna trafikförändringar så tar vi tillfället i akt att framföra ytterligare förbättringsförslag i kollektivtrafiken.

Om oss

Vi bildades 2004 som ett nätverk för positiv utveckling i kommundelen Sorunda och startade hemsidan www.sorunda.net. I december 2005 bildades kommunpartiet Sorundanet, som kom in i Nynäshamns fullmäktige 2006 med ett mandat. I valet 2010, fick partiet två mandat. År 2013 ändrade vi namn till Sorundanet Nynäshamns kommunparti för att tydliggöra att vi engagerar oss i hela vår kommun och att vi bara verkar på kommunal nivå. I valet 2014 utökades antalet mandat till tre mandat. Vi är det enda parti i fullmäktige, som inte har någon representation i nämnder och i kommunstyrelsen, trots att vi har lika många mandat som V, MP och L och ett mandat mer än C och två mandat mer än KD och PP (Pensionärspartiet). Orsaken till detta är teknisk valsamverkan.

Bakgrund

Beslut om Nynäshamns kommuns ställningstagande till remissen har fattats av kommunstyrelsen. Vi har därför inte givits möjlighet att påverka kommunens remissvar eller att avge något remissvar, eftersom rubricerad handling inte har behandlats av gruppledarna och fullmäktiges ordförande inte har informerat om att det finns en remiss, som ska besvaras den 12 maj 2017. Det var mer en tillfällighet att vi uppmärksammade remissen. Eftersom demokrati, transparens och delaktighet är vår viktigaste fråga, är det för oss angeläget att svara på remissen.

Övergripande synpunkter

Nynäshamns kommun består av distrikten Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn enligt karta. Kommunen har 27 752 invånare varav drygt hälften bor i orten Nynäshamn och övriga invånare bor spridda i den till ytan, 365,51 km², relativt stora kommunen. Utpendlingen är stor och resmålen finns huvudsakligen i Stockholmsregionen inklusive grannkommunerna Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge. På grund av de relativt stora avstånden och den höga andelen utpendling är det viktigt att resorna är attraktiva och tidseffektiva.

Remisstiden är fram t.o.m. den 12 maj vilket är en fredag. För oss som fritidspolitiker hade det varit mycket välkommet om remisstiden avslutas med en helg eftersom man då har mer tid och möjlighet att göra slutgiltiga ändringar och justeringar. I detta fall hade det varit önskvärt med en remisstid fram t.o.m. den 14 maj.

Detaljerade synpunkter

Kommentar Nynäsbanan, sida 10
Vi ser positivt på skrivningen “Den största förändringen av trafiken på Nynäsbanan är att Nynäshamn får snabbtåg större delen av dagen vilket reducerar restiden mellan Nynäshamn och Stockholm City till ca. 55 minuter. Dessa snabbtåg stannar mellan Älvsjö och Västerhaninge endast vid Farsta strand och Handen” samt “Halvtimmestrafiken till Nynäshamn förlängs på vardagar till cirka klockan 22. På helger trafikeras sträckan med med halvtimmesintervaller mellan klockan 09 och 20, även under sommaren”.

Kommentar Linje 29 Ankarudden – Landsort, sida 13
Vi ser positivt på skrivningen “Trafiken på sträckan övervägs att utökas med en kvällsavgång i båda riktningar, en vardag per vecka”, att det blir verklighet samt att utökningen sker i samråd med de boende.

Kommentar linje 848 Västerhaninge station – Nynäshamns station, sida 39
Vi är fundersamma angående skrivningen “Linje 848 övervägs att kortas av på sträckan Västerhaninge station och Tungelsta skola i båda riktningar och istället gå till Tungelsta station från/till Tungelsta skola. Det förutsätter att hållplats Tungelsta skola och då i båda riktningar flyttas från nuvarande läge på Tungelstavägen till nytt läge på Södertäljevägen. Passning till pendeltåg sker istället vid Tungelsta station och upphör vid Västerhaninge och Nynäshamns station. Det förutsätter även att anslutande trafik på linje 856 och 858 anpassas.”

Kommentar linje 783 Nynäshamns stn – Södertälje Syd – Nynäshamns stn, sida 39
Det är ju positivt att linjen ska behålla sin passning med bussar mot Tumba i Vårsta C och att den även ska få passning till och från pendeltåg i båda riktningarna i Ösmo. Vi vet att det finns ett antal kommuninvånare som faktiskt pendlar mellan Södertälje och Nynäshamn dagligen med buss 783. Det framgår inte av förslaget till förändringar hur deras restid ska kunna kortas genom att avgångar tas bort och att den dagliga avgången till Chassiporten slopas. Om resenärer med 783 ska åka buss 848 mellan Ösmo och Nynäshamn, måste buss 848 passa buss 783. Annars blir det både byte och förlängd restid. Om och hur detta kommer att fungera på ett bra sätt, framgår inte av remissen och vi ställer oss tveksamma till att de här indragna turerna kommer att öka antalet resenärer.

Det är viktigt att också påpeka att en ändring när det gäller buss 783 kan få effekt på skolungdomars resande till och från skolan. En buss mindre gör att skolbarn i skolorna i Nynäshamn, bl.a. gymnasiet, får en buss mindre att använda. Det blir ett problem, eftersom de tre bussar som går; 848 via Stora Vika till Spångbro och till Västerhaninge, 858 från Nynäshamn till Grödby och 783 från Nynäshamn via Ösmo till Södertälje, redan idag är välfyllda med skolbarn och ungdomar på de tider då dessa ska till och från skolorna.

Kommentar linje 854 Sandhamn – Nickstahöjden, sida 39
Vi är fundersamma angående skrivningen “Linjen övervägs att alla dagar få minskad turtäthet från 30-minuterstrafik till 60-minuterstrafik fram till ca kl. 07, mellan ca kl. 09.00-14.00 samt efter ca kl. 19.00.” Om antalet resenärer är otillfredställande föreslår vi att möjligheten att använda mindre bussar utreds i första hand.

Linje 850 Segersäng - Grödby (nämns inte)
Vi föreslår att en anpassning av avgångstiderna sker. Det är mycket viktigt att buss 850 inväntar pendeltåget från Stockholm och inte avgår strikt enligt tidtabellen. Buss 850 har tre avgångar från Grödby på morgonen och fyra på kvällen. Avgångarna på kvällen är anpassade till tågen från Stockholm och avgår 17.03, 17.33, 18.03 och 19.03. Avgången kl 18.33 saknas alltså och resande som kommer det med tåget, och de som pga sent ankommande tåg kl 18 missat bussen, får därför vänta till kl 19.03 för att komma vidare till Grödby. Detta drabbar resande till Grödby och de som ska vidare med 858 eller 848 från Grödby. Efter kl 19 övergår 848 till betydligt glesare trafik varför ett missat byte kan betyda mycket. För resande från Segersäng som ska vidare med 848 från Grödby norrut med 848 finns bara två avgångar, 17.35 och 18.59 att välja på och om det hade gått en buss från Segersäng kl 18.33 hade den kunnat passa till 848 men nu får ev resande vänta i Grödby till 21.49, dvs. i mer än tre timmar för att komma vidare några hållplatser norrut.

Om avgången med buss 850 mot Grödby hade legat ca 3 min senare, hade också resenärer från Nynäshamn kunnat använda bussen mot Grödby. Med nuvarande tidtabell, är buss 850 endast anpassad till resenärer från Stockholm, vilket gör att många tar bilen till och från Segersängs station.

Linje 729 mot Spångbro eller Tumba - (nämns inte)
Många fler skulle åka kollektivt, om buss 729 hade bättre turtäthet på eftermiddag-kväll. Nu finns det bara tre avgångar mot Spångbro, t.ex. från Trollsta vägskäl i Grödby och det är kl. 16:07, 17:55 och 19:19. Detta innebär att man riskerar att få vänta mellan 1 timme och tjugo minuter respektive nästan tre timmar, vilket gör att resenärerna väljer att åka bil. Även på morgonen, skulle det vara en stor fördel om det kunde finnas högre turtäthet t.ex. en tur till mellan turerna kl. 06:30 och 07:28 och/eller en tur ca kl. 08:00.

Det är också önskvärt att man ska kunna byta mellan buss 729 och 848. Detta fungerar inte alls och har inte gjort på många år.

Vi har också noterat att flera bussar avgår efter varandra och att det kan vara timslånga perioder då det inte finns några bussar alls.

En annan mycket viktig fråga är att tidtabellerna skulle behöva anpassas till elevernas scheman. Som det är idag, måste en del elever gå från lektionerna varje vecka (samma veckodag), eftersom de får vänta alldeles för länge på bussen annars. Detta innebär att samma ämne blir drabbat och eleven förlorar undervisning i ämnet, eftersom skolorna har ett läsårschema. Här behöver kommunen och SL ha en dialog, så att busstabellen kan anpassas efter elevernas schema, så att eleverna kan fullgöra sin skolplikt och ändå komma hem från skolan.

Det är också viktigt att det finns tillräckligt många bussar för eleverna som ska till skolan. Så är det inte idag. Att åka till skolan ska vara något positivt. Att stå och trängas hela vägen för att det inte finns sittplats avskräcker snarast från skolan i stället för att locka till den.

Förbättringsförslag kollektivtrafik

Regional utvecklingsplanering för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samrådsförslag 8 april – 30 september 2016, pekar ut Ösmo som en “nod” där det finns kollektivtrafik och en bredd av service, exempelvis livsmedelsbutik, äldrevård och skola. Stora Vika, Spångbro/Sunnerby, Grödby, Segersäng samt Landfjärden pekas ut som “tyngdpunkter” som har hållplats för kollektivtrafik och någon form av service. Både noder och tyngdpunkter har stöd för utveckling i kommunens översiktsplan och vi bedömer att effektiv kollektivtrafik är en viktig del i denna utveckling.

Utifrån RUFS 2050 och den resvaneundersökning vi har genomfört föreslår vi följande förbättringsförslag:

Utred en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo
Samhället Stora Vika har idag ca 700 invånare och trenden är ökande. Samhället pekas ut i RUFS som en “tyngdpunkt”. Nynäshamns kommun har nyligen stängt skolan i Stora Vika vilket både ökar behovet av resor till skolorna i Ösmo och Sunnerby samt anpassning av tidtabellerna.

Öka kapaciteten för infartsparkeringen vid Segersäng samt vid väg 73 i Ösmo
Infartsparkeringarna vid Segersängs station samt vid Trafikplats Ösmo är i dagsläget helt utnyttjade och bedöms begränsa användandet av kollektivtrafiken, se bilaga 2.

Utred möjligheterna att etablera ny infartsparkeringar längs väg 73
Busslinjerna 861 och 862 är idag mycket uppskattade och vi bedömer att möjligheten till att ytterligare öka resandet med kollektivtrafiken är stor. Vi föreslår att möjligheterna att etablera infartsparkeringar och busshållplatser längs väg 73 vid Lidatorp, Segersäng och Söderby utreds.

Utred möjligheterna till 15-minuterstrafik för pendeltåg till Ösmo
Kapaciteten fram till Ösmo är sedan 2010 förberedd för 20-minuterstrafik. 15-minuterstrafik till Ösmo och 30-minuterstrafik till orten Nynäshamn skulle höja attraktionen för kollektiva resor i hela vår kommun.

Utred behovet av utökad trafik i kommunens norra delar
Enligt den resvaneundersökning vi har genomfört så finns det ett behov av anpassning av tidtabellerna i områdets norra och nordvästra delar. Detta beror på resandet till Södertälje, Huddinge och Botkyrka och vi föreslår att behovet utreds.

Utred möjligheterna att införa “anropsstyrd” trafik
Möjligheten att använda så kallad anropsstyrd kollektivtrafik i länets glesbygd har utretts på landstingets trafiknämnds uppdrag sedan maj 2014. Vår bedömning är att anropsstyrd trafik kan effektivisera och göra kollektivtrafiken attraktivare för resenärerna i den storstadsnära landsbygd som finns i Nynäshamns kommun.

Väderskydd saknas
Vi har noterat att väderskyddet i Grödby för resenärer mot Nynäshamn inte är återställt efter att en busschaufför hade kört in det för många år sedan. Det är många barn som väntar på bussen till Kyrkskolan och Spångbro, som därför inte har något väderskydd. Detta innebär att barn och ungdomar springer fram och tillbaka över vägen till det väderskydd som finns, när det regnar. Resenärerna står i det väderskydd som finns utanför Kerstins taxi och när en buss närmar sig, springer alla över till hållplatsen på andra sidan. Det är värt att notera att nästan inga av dessa barn och ungdomar har reflexer, så det är verkligen högst trafikfarligt.

Boende i Trollstamalm har kontaktat oss för att få hjälp med att få en väderskyddad hållplats också utanför Trollstamalm, så att elever, som väntar på bussen och ska åka norrut till skolor utanför kommunen, (det rör sig om ganska många elever), ska slippa stå i snödrivor i mörkret i vinter.

Boende i Trollstamalm har kontaktat oss för att få hjälp med att få en väderskyddad hållplats också utanför Trollstamalm, så att elever, som väntar på bussen och ska åka norrut till skolor utanför kommunen, (det rör sig om ganska många elever), ska slippa stå i snödrivor i mörkret i vinter.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare
Fullmäktigeledamot

Per Ranch
Fullmäktigeledamot

Bilagor:

Bilaga 1: RUFS 2050, samrådsförslag 8 april – 30 september 2016, sida 70
Bilaga 2: Bilder från infartsparkeringarna vid Segersängs station samt vid Trafikplats Ösmo