Sorundanet symbol och logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-04-28

Yttrande över samrådshandling angående Detaljplan för kv Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1.

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling (med diarienummer 2015.0069, objektnummer 507 191 samt daterad 2017-02-23). Inledningsvis välkomnar vi kommunens ambition att utveckla orten Nynäshamn till en attraktiv småstad och föreslår följande förbättringar i handlingarna:

Remisstid

Remisstiden är fram till den 28 april vilket är en fredag. För oss som fritidspolitiker hade det varit mycket välkommet om remisstiden avslutas med en helg eftersom man då har mer tid och möjlighet att göra slutgiltiga ändringar och justeringar. I detta fall hade det varit önskvärt med en remisstid fram t.o.m. den 1 maj. Vi har påpekat detta tidigare vid andra remisser och upprepar vårt önskemål.

Rubricerad handling följer inte övergripande och antagna planer

Vi uppfattar att man i rubricerad handling har förbisett andra planer antagna för kommunen, bl.a. den “Fördjupade översiktsplanen”, FÖP:en. Vår bedömning är att rubricerad handling inte följer FÖP:en. Vi anser att grönstrukturen är ett viktigt element i stadens kulturmiljö och ska så fortsatt vara. Nedan har vi exemplifierat detta med utdrag från de två handlingarna.

Utdrag ur rubricerad detaljplan Humlan 9, sid 7: ”Däremot framgår att nybyggnation ska ske i goda kollektivtrafiklägen och att områdena kring stationerna bör ges högre status genom bl.a. ny bebyggelse. Planförslaget stämmer väl överens med den fördjupade översiktsplanen. En fältinventering har genomförts i november 2015 för att utreda huruvida det fanns skyddsvärd natur i området. Bedömningen visade att det inte fanns några bevarandevärda naturvärden. De solitära träden och i synnerhet eken är förvisso värdefulla men är svåra att bevara på grund av nödvändigheten att bredda Idunvägen med gång- och cykelväg”.

Utdrag ur Konsekvensbeskrivningen sid 24 till FÖP:en: ”I grönstrukturplanen för Nynäshamns stad finns ett flertal grönområden med högt ekologiskt värde redovisade, vilka kan komma att påverkas av planerade förtätningar. Förtätningarna kan eventuellt också komma att, påverka redovisade spridningsvägar. Ett exempel på detta är området vid Gröndal där grönområden med högt ekologiskt värde förekommer på ömse sidor Idunvägen. Med den föreslagna bebyggelsen enligt fördjupningen av översiktsplanen är det sannolikt att grönområdena kommer att påverkas, men i vilken utsträckning är svårt att bedöma. Det är framför allt vissa nyckelbiotoper och kommunalt dokumenterade naturvärden som kan komma att påverkas av kommande utveckling av bebyggelse och verksamheter inom ramen för fördjupningen av översiktsplanen. Inför kommande detaljplanering bör hänsyn tas till dessa naturvärden, främst genom att fysiska ingrepp undviks i värdefulla naturområden. Man behöver också ta hänsyn till viktiga spridningsvägar, vilka finns karterade i grönstrukturplanen för Nynäshamns stad”.

Problem med för få parkeringsplatser.

Om man tar bort parkeringsplatserna för de boende på Humlan 8 och endast bygger en pendlarparkering, så anser vi att pendlarparkeringen i första hand kommer att användas av boende på Humlan 8 och 9.

Väl genomarbetat planförslag

I övrigt ser planförslaget ut att vara väl genomarbetat, t.ex. att detaljplanen har våningsplan och höjdangivelser, men även en skrivning att "hissmaskinrum" kan avvika från höjdangivelsen, en sådan detalj är mycket tacksamt uttryckt. Processen efter den antagna detaljplanen är att byggherren projekterar byggnationen, det är i detta läge viktigt att detaljplanen och framförallt SBK´s hantering/avstämning mot DP inte är för "snäv". Ibland är DP och tillämpningen av denna så snäv att byggherren tvingas till material och systemval. I ett sådant läge utnyttjas inte marknadens förmåga till Fastighetsutveckling till fullo.

Vi menar att detaljplanens uppgift är att sätta "ton" och "uttryck" och lämna åt byggherren att utforma produkten. I detta exempel så kommer det fortsatta arbetet kanske visa på att balkonger behöver "sticka ut" och då är det viktigt att stadsbyggnad ser till slutanvändaren och samverkar med byggherren för ett trevligt och inbjudande inslag i stadsbilden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft