Logo banner!

Nynäshamnsposten

Västerby 2017-04-23

Replik Bo Persson, Nynäshamnsposten 2017-04-07

Jag tackar Bo Persson för svar i Nynäshamnsposten den 7 april rörande arvoderingen av politiska uppdrag i vår kommun. Den stora och centrala frågan besvaras tyvärr inte; “finns det verkligen så mycket politik att diskutera i vår kommun så att vi behöver så här många politiker?” För att förtydliga frågan; Vad gör alla dessa politiker på dagarna och vilken politisk nytta levererar de till invånarna? Om skribenten kan bringa klarhet i detta så blir jag nöjd.

När det gäller arvoderingen så utgår jag från skribentens uppgift om 342 372 kr/månad. Med sociala avgifter på 30% blir det drygt 445 000 kr/månad. Dessutom tillkommer kostnader för kompletta arbetsplatser som jag bedömer till 10 000 kr/månad styck. Det är denna kostnad om ca en halv miljon kronor/månad som vi ska sätta i relation till det som politiken levererar konkret till invånarna i vår kommun. Enligt SCBs medborgarundersökningar är invånarna i vår kommun inte speciellt nöjda med barnomsorg, skola, äldreomsorg, demokrati och inflytande jämfört med andra kommuner.

Skribenten jämför vår kommun med Haninge och Botkyrka som har 3 gånger fler invånare än vår kommun och skriver; “Haninge liksom Botkyrka har åtta politiska sekreterare vardera. Nynäshamns kommun har en förhållandevis billig politisk organisation.” Jag tror inte att politiska sekreterare har samma ersättning som riksdagsledamöter men jag kan ha fel. Bra om skribenten kan återkomma med fakta när det gäller detta samt påståendet “Nynäshamns kommun har en förhållandevis billig politisk organisation”. Finns det någon statistik eller undersökning som skribenten kan hänvisa till?

Vidare påstår skribenten att “Skolresultaten skiljer sig åt, men det beror inte på orättvis resurstilldelning.” Då har skribenten en annan uppfattning än Skolinspektionen. Det är bl.a. resursfördelningen som Skolinspektionen har anmärkt på vid inspektionen både 2010 och 2015. Enligt skollagen (2 kap. 8a §) är kommunen skyldig att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. Detta för att alla elever ska få möjligheter till en likvärdig utbildning. Brister i vår kommuns resursfördelning är en av anledningarna till det vite på 600 000 kr som Skolinspektionen hotar vår kommun med.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti föreslår i vår budget att vår kommun ska ha ett kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd på halvtid. Arvoderingen kan utgå från en riksdagsledamots - men kan ses över. Vi har också föreslagit 8 administrativa tjänster som politiska sekreterare. Vårt förslag är att dessa tjänster är på 20% varför det blir totalt 1,6 heltidstjänster men detta behöver utredas i detalj. Arvoderingen för politiska sekreterare bedömer vi som avsevärt lägre än för riksdagsledamöter. Partier kan samarbeta och dela på politiska sekreterare för att minska antalet inblandade personer samt avpolitisera många rent administrativa sysslor. Sammantaget bedömer vi att detta förslag innebär en tydligare och kostnadseffektivare politisk organisation och dessutom en förbättring av demokratin.

Jag tackar skribenten för en givande och konstruktiv debatt i detta viktiga ämne.

Per Ranch
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.