Logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-02-27

Yttrande över grönstrukturplan för orten Nynäshamn

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla naturupplevelserna för samtliga boende i hela vår kommun. Vi utgår från att våra synpunkter från tidigare samråd har inarbetats i aktuell remisshandling. Följande övergripande synpunkter önskar vi förtydliga:

I övrigt noterar vi att kommunen planerar ta fram ett nytt kulturmiljöprogram, vilket är lovvärt då det nuvarande togs fram 1983. Grönstrukturplanen och kulturmiljöprogrammet bör kunna utformas så att de stödjer varandra.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch