Logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2017-02-27

Yttrande över grönstrukturplan för orten Nynäshamn

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla naturupplevelserna för samtliga boende i hela vår kommun. Vi utgår från att våra synpunkter från tidigare samråd har inarbetats i aktuell remisshandling. Följande övergripande synpunkter önskar vi förtydliga:

I övrigt noterar vi att kommunen planerar ta fram ett nytt kulturmiljöprogram, vilket är lovvärt då det nuvarande togs fram 1983. Grönstrukturplanen och kulturmiljöprogrammet bör kunna utformas så att de stödjer varandra.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF