Hem Vi är Vi vill Vi gör FAQ Länkar Kontakt Sök Kalender Lokala Partiers Nätverk
Vi vill!

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vår kommun!

A - Utred delning av vår kommun
Vi vill utreda om två nya pigga kommuner har bättre förutsättningar än en gammal; t.ex. “Ösmo, Torö och Sorunda kommun” samt “Nya Nynäshamns stad”.

B - Utveckla och förstärk demokratin
Utöka invånarnas inflytande, engagemang och kunskaper genom att göra information lättillgänglig, t.ex. genom att lägga ut offentliga handlingar på vår kommuns hemsida. Inrätta kommundelskontor, där tjänstemän och politiker kan ge god service till invånare och företagare.

C - Utveckla VA-planen för hela vår kommun
Anpassa VA-planen för landsbygdens behov och förutsättningar. Använd småskaliga, moderna och innovativa kretsloppslösningar. Bilda lokala intressegrupper och samverka med Botkyrka och Haninge i de norra kommundelarna.

D - Satsa på barn och ungdomar
Bygg matsal i Sunnerbyskolan, sluta bussa Stora Vika-eleverna, rusta Vanstaskolan och sanera mögelskadade förskolor i orten Nynäshamn. Ge stöd direkt till de elever som behöver extra hjälp. Arbeta med att förändra elevernas attityd till skolarbetet. Ge flickor och pojkar lika goda förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid, t.ex. ridning likställs med hockey och skateboard.

E - Förbättra livskvaliteten för äldre
De äldre som så önskar, ska få bo tillsammans. Möjlighet att välja äldreboende för de som är över 85 år. Högkvalitativ mat ska serveras i en värdig miljö. Sunnerbos matsal ska endast användas av de boende.

F - Förbättra trafiksäkerheten
Samverka med Trafikverket om trafiksäkerheten med prioritet på de oskyddade trafikanterna och särskilt barns och ungdomars resor. Bygg ortssammanbindande gång-, cykel- och ridväg Ösmo - Frölunda och Sunnerby - Grödby samt rondell vid Ösmo industriområde och Porthus. Sätt upp fler fartkameror längs väg 225 och påbörja ”förbifart Segersäng”.

G - Utöka möjligheterna att åka kollektivt
Samverka med SL om 15-minuterstrafik för pendeltågen vid Ösmo och Segersäng till och från Stockholm. Samverka med SL och lokala aktörer för bussförbindelse Stora Vika - Ösmo samt utökad turtäthet Segersäng - Grödby. Samverka med Trafikverket och SL om busshållplatser och parkering vid trafikplatserna Lidatorp och Segersäng. Samverka med Haninge om samma åtgärder vid trafikplats Gryt.

H - Planera strategiskt för hela vår kommun
Utlys en arkitekttävling för att utveckla kommundelscentra i Spångbro - Torp - Sunnerby, Ösmo och Stora Vika. Använd stadsplanen ”Nya Nynäshamn - Staden vid vattnet”; en skärgårdsstad ihopflätad med Ösmo och med hamnverksamheten flyttad till Norvik. Bevara Strandvägen från exploatering. Genomför en miljöinventering av Stora Vika för att ge möjligheter till en varsam, positiv utveckling. Upprätta plan för marken inköpt av Stockholms stad för 255 mkr.

I - Bygg hyresrätter i hela vår kommun
Inventera efterfrågan av hyresrätter, speciellt där det finns få eller inga hyresrätter. Låt vinsten stanna i Nybo för underhåll och nybyggnation. Vettiga hyror är viktigt för ungdomar och äldre.

K - Utveckla företagandet i hela vår kommun
Komplettera bibliotek, bygdegårdar, “Folkets Hus”, etc. med “Internetarbetsplatser” och bygg ut fiber.Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50
kontakt@sorundanet.se

Facebook Twitter Instagram Google+