Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Vi vill utreda en kommundelning

Ända sedan 1974 då kommunerna Ösmo, Sorunda och Nynäshamn tvingades till en sammanslagning så har samarbetet inte fungerat och demokratin har blivit lidande. Invånare har inte behandlats lika och resursfördelningen har inte varit likvärdig.

Flera andra kommuner har haft en liknande situation, frigjort sig och bildat en ny kommun. Erfarenheterna från dessa nya kommuner visar på en bättre demokrati, nöjdare invånare och en positiv utveckling. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra skola, omsorg & kärnverksamheterna

Styrning, ledning och uppföljning av vår kommuns verksamheter måste förbättras och effektiviseras. All övergipande planering ska baseras på fakta, tillförlitliga prognoser och en helhetsbedömning av nuläge och framtid. I detta arbete ingår en genomlysning av fördelningen av resurser inom samtliga verksamheter. Läs mer >

Vårt kommunhus Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra demokratin

Ökad insyn, transparens och öppenhet ger bättre demokrati. Du som invånare ska enkelt kunna ta del av alla politiska debatter, handlingar och de samarbetsavtal som finns mellan flera partier i vår kommun. Vi föreslår öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi vill förbättra trafiksäkerheten

På grund av den ökande hamnverksamheten i Nynäshamns hamn så är den tunga genomfartstrafiken ett stort problem redan idag. Med den nya containerhamnen Norvik förväntas lastbilstransporterna öka med 1 000 fordon per dygn. Störst är givetvis problemet för de oskyddade trafikanterna, ofta unga och äldre. Vi har sedan länge engagerat oss i trafiksäkerhetsfrågor och genomfört ett antal fordonsräkningar. Läs mer >

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Läs mer