Framåt tillsammans! 1 mandat 2006! 2 mandat 2006! 3 mandat 2006! 4 mandat 2018!
Valresultat 2018

Tack alla väljare och alla som engagerat sig ideellt!

Tack vare Ert förtroende och arbete blev valet en stor framgång för oss!
 

Vårt kommunhus

Hela vår kommun behöver en nystart!

Det behövs en ny attityd i vår kommun. Invånarna ska vara i fokus och behandlas lika. Vår kommun ska ledas och styras så att invånarna återfår förtroendet. Medarbetarna ska trivas på jobbet. Det måste bli ordning i skola och i omsorg. Fastigheter måste underhållas och investeringar göras. Håller Du med?

En nystart innebär:

En grundlig genomlysning av organisationen och en utredning av möjligheterna att bilda en till två nya, moderna kommuner med fokus på Dig som invånare.

En förbättrad demokrati med öppna nämndmöten, färre “heltidspolitiker”, mobilt Kommunfullmäktige och kommundelskontor i t.ex. Ösmo och Sorunda.

En förbättrad förskola, skola och “fritids” där Dina barn är trygga, får arbetsro, har tillgång till bra läromedel, digitala verktyg och undervisningen leds av behöriga lärare. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att nå målen genom stöd direkt vid behov.

En förbättrad omsorg där äldre och de med funktionsvariation ses som en tillgång. Fler “händer” och utbildade medarbetare. Mer samvaro, fler aktiviteter och träffpunkter ger högre livskvalitet.

En varsam samhällsutveckling där miljön och det unika värnas; en mysig skärgårdsstad med bevarad Ringväg / Strandväg samt en attraktiv storstadsnära landsbygd.

En förbättrad trafiksäkerhet och moderna VA-lösningar i hela vår kommun. Utbyggnad av gång-, cykel- och ridvägar samt småskaliga, moderna och decentraliserade vatten- och avloppslösningar.

Läs mer